ខ្ញុំបាទឈ្មោះ យឿន ខេមរិន្ឨ   ជានិស្សិតឆ្នាំទី៣ ជំនាន់ទី១០ នែសាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ ផ្នែក ព៍តមានវិទ្យា ​​    

ឆ្នាំកំណើត:​ ២៥ -​ ១០ -​ ១៩៨៨

ទីកន្លែងកំណើត:​ ភូមិជើងព្រែ  ឃុំជើងព្រែ  ស្រុកបាធាយ   ខេត្តកំពង់ចាម

Email: khemriny@yahoo.com 

Web: khemrin1.wordpress.com

ទូរស័ព្ឨ: ០១២ ៣១ ៦១​​ ៤៨

ទូរស័ព្: ០១៦ ៦៦៦​ ២៥៧

 

Advertisements